Kräver ditt företag tillstånd, anmälan eller registrering?

Det råder näringsfrihet i Finland dvs. att utöva ett yrke kräver i regel inte något tillstånd. Vissa näringslivsfunktioner kräver dock tillstånd. Innan du grundar ett företag bör du alltid ta reda på 

  • om din planerade verksamhet kräver näringstillstånd, anmälan eller registrering
  • om verksamhetsutövningen kräver en myndighets godkännande eller speciell yrkeskompetens.

Tillstånden är ofta tidsbegränsade, och vissa tillstånd måste förnyas efter en viss tid. Att söka tillstånd är vanligtvis avgiftsbelagt. Tillstånd beviljas av myndigheterna i kommuner och städer, regionförvaltningsverket och ministerierna, kommunens miljöskyddsmyndigheter och andra tillståndsmyndigheter. I vissa fall krävs tillstånd från flera myndigheter. Restaurangverksamhet till exempel kräver bl.a. hygienpass, utskänkningspass, utskänkningstillstånd, anmälningar till hälsoinspektören, räddningsverket och byggnadsövervakningen.

Personer Godkännande/behörighet Organisation/myndighet
Ansvariga föreståndaren för ett serveringsställe eller den person som utsetts för uppgiften Serveringspass Läroanstalt som enligt statsrådets koncession eller undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning förmedlar utbildning i restaurangbranschen
Fastighetsvärderare (AKA och KHK) AKA- och KHK-prov Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd
Fastighetsförmedlare (AFM) AFM-förmedlarprov Centralhandelskammarens förmedlarprovsnämnd
Lastbils- eller långtradarchaufför Ansökan om yrkestrafiktillstånd (kräver yrkesutbildning) Ajovarma Oy
Trafiklärare Trafiklärartillstånd Traficom, tjänsteleverantör Ajovarma Oy
Personer inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser Byggnads-, VVS- och fatighetsbranschens personkompetenser FISE Oy
Yrkespersoner inom socialvården Ansökan om att arbeta som legitimerad socialvårdsarbetare eller med skyddad yrkesbeteckning inom socialvården Valvira
Ledare av el- och hissarbete El- och hissbehörighetsintyg Person- och företagsbedömning SETI Ab
Taxichaufförer Körtillstånd för taxiförare (förutsätter avlagt prov för taxiförare) Prov och ansökan Ajovarma Oy/tillståndsbeslut Traficom
Varubesiktningsmän (GVM) GVM-prov Centralhandelskammarens varubesiktningsnämnd
Yrkespersoner inom hälsovården Ansökan om att arbeta som legitimerad yrkesperson inom hälsovården eller med skyddad yrkesbeteckning inom hälsovården Valvira
Självständig yrkesutövning av hälso- och sjukvårdstjänster Anmälan om självständigt tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster Regionförvaltningsverket
Revisorer GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen Revisionstillsyn
Aktörer som erbjuder bokförings- och skatterådgivningstjänster, företagstjänster, juridiska tjänster (exkl. advokater), utövare av valutaväxling samt varu- och konsthandlare (en del) Anmälan till tillsynsregistret för penningtvätt Regionförvaltningsverket
Hetarbetare Hetarbetscertifikat Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Personer som arbetar inom (den privata) säkerhetsbranschen och utför tillståndspliktigt arbete Godkännande som väktare (väktarkort)/godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter (kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter)/godkännande som ordningsvakt (ordningsvaktskort)   Polisinrättningen
Förare för farliga ämnen ADR-körlisens Traficom, ADR-utbildare
Förmedlare av hyreslägenheter (AHM) AHM-prov Centralhandelskammarens mäklarnämnd
Anställda på olika företag som arbetar på gemensamma arbetsplatser Arbetssäkerhetskort työturvallisuuskortti.fi
ÖVRIGA TILLSTÅND OCH ANMÄLAN
Specialtransporter Specialtransporttillstånd NTM-centralen i Birkaland
Arbete på vägområde Arbetestillstånd för arbete på vägområde NTM-centralen

Verksamhetsområde Tillstånd/anmälan/registrering Organisation/myndighet
Fordonsbesiktningsverksamhet Besiktningstillstånd (koncession) Transport- och kommunikationsverket Traficom
Servering av alkoholdrycker Serveringstillstånd för alkoholdrycker Regionförvaltningsverket
Partiförsäljning av alkoholdrycker Partihandlesstillstånd för alkoholdrycker Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Import av alkoholdrycker (Innehavare av tillstånd för servering och minutförsäljning) Anmälan om importverksamhet Valvira
Tillverkning av alkoholdrycker för kommersiell verksamhet Tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker Valvira
Detaljhandel med alkoholdrycker Tillstånd till detaljhandel med alkoholdrycker Regionförvaltningsverket
Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker inom internationell trafik Anmälan om detaljhandel med och servering av alkoholdrycker inom internationell trafik Valvira
Serveringsområde som på förhand godkänts för verksamhet enligt 20 § i AlkoL Serveringsområde som godkänts på förhand Regionförvaltningsverket
Detaljförsäljning på serveringsställe Detlajförsäljningstillstånd för serveringsställe Regionförvaltningsverket
Bilreparationsverksamhet Tillstånds- och anmälningspliktiga bilverkstad Traficom
Bilskolor Bilskoletillstånd Traficom
Livsmedelslokaler (restauranger, kaféer, butiker, bagerier, kiosker) Anmälan om livmedelslokal Livsmedelskontrollmyndigheten i förläggningskommunen
Livsmedelslokaler där man hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln Ansökan om godkännande av lisvmedelslokal Livsmedelskontrollmyndigheten i förläggningskommunen
Transport av personer med buss Persontrafiktillstånd Traficom
Underhåll och reparation av hissar Anmälan om hissarbeten Tukes
Tillverkare och försäljare av ädelmetallprodukter Ansökan om namnstämpel Tukes
Företag som förmedlar gräsrotsfinansiering Registrering Finansinspektionen
Yrkesmässig transport och förmedling av avfall Ansökan om godkännande av verksamhet i sophanteringsregistret NTM-centralen
Gruvdrift Gruvtillstånd, gruvsäkerhetstillstånd Tukes
Miljötillstånd Regionförvaltningsverket
Skönhetssalonger, barberar-frisörsalonger Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen om inledning av verksamhet Kommunala hälsoskyddsmyndigheterna
Tillverkning och import av kemikalier Kemikalieanmälan Tukes
Miljötillstånd Kommunala miljövårdsmyndigheten
Hantering och lagring av (farliga) kemikalier Tillstånd för produktionsanläggning som bedriver omfattande industriell behandling och upplagring Tukes
Hantering och lagring av (farliga) kemikalier och (farliga) flyttas (ringa verksamhet) Anmälan Pelastuslaitos
Fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslägenheter och hyreslokaler Anmälan om inledande av fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslägenheter och hyreslokaler Regionförvaltningsverket
Guldvaskning Guldvaskningstillstånd Tukes
Kylanläggningsaffärer Verksamhetsanmälan, personlig behörighet inom kylbranschen Tukes
Laboratorier Laboratoriegodkännande Livsmedelsverket
Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-peron-lån Regionförvaltningsverket
Hittegodsbyråer Tillstånd för hittegodsbyrå Regionförvaltningsverket
Marktäkt Marktäktstillstånd, miljötillstånd, vattentillstånd, tillstånd för miljöåtgärder Kommunens ansvariga myndighet
Rörelser för installations- och aervicearbeten på naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner Ansökan om godkänd rörelse Tukes
Naturgasrörsystem av plast eller takningsstation samt lagring av naturgas Lagringstillstånd när vissa fastanställda gränser överskrids. Gäller även förädlad biogas. Tukes
Malmletning Inmutningsanmälan, malmletningsanmälan Tukes
Erbjudare av resetjänskombinationer Anmälan till registret över säkerhetsskyldiga Konkurrens- och konsumentverket
Tillfällig försäljningsverksamhet och kiosk- och caféverksamhet på rast- eller parkeringsplatser invid landsvägar Tillstånd för utövande av tillfällig försäljningsverksamhet, avtal om utövande av kiosk- och caféverksamhet NTM-central
Installation och underhåll av brandlarmanläggningar Verksamhetsanmälan Tukes
Indrivningsverksamhet (för en annans räkning) Anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet Regionförvaltningsverket
Dagligvaruaffärer Anmälan om livsmedelslokal Livsmedelskontrollverket i förläggningskommunen
Tillstånd för detaljförsäljning av alkohol Regionförvaltningsverket
Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter Kommunens övervakningsmyndighet
Installations- och underhållsaffärer för släcknigsanordningar, besiktnings. och underhållsaffärer för handbrandsläckare Verksamhetsanmälan Tukes
Tillhandahållare av investeringstjänster Verksamhetstillstånd Finansinspektionen
Elarbeten (elinstallationsarbeten och reparation av elapparater) Anmälan om elarbeten Tukes
Idkande av taxitrafik Taitrafiktillstånd Traficom
Innehavare av gods- och persontrafik: inledande av taxitrafik Anmälan om bedrivande av taxitrafik Traficom
Bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 3500 kg. Godstrafiktillstånd Traficom
Bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på 2000 kg, men högst 3500 kg. Anmälan om bedrivande av godstrafik Traficom
Televerksamhet, programvaruverksamhet och tillhandahållande av betal-tv Televerksamhetsanmälan Traficom
Programverksamhetsanmälan Traficom
Anmälan om betal-tv Traficom
Slakterier och anläggningar i anslutning till dem samt vilthanteringsanläggningar Godkännande av livsmedelslokal som anläggning Livsmedelsverket
Försäkringsombud och försäkringsmedlare Registrering som ombud/försäkringsmedlare Finansinspektionen
Privat socialservice (dygnet runt) Ansökan om registrering i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Regionförvaltningsverket
Privat socialservice (annat än dygnet runt) Anmälan om att producera socialservice Kommunen där servicen produceras
Privat hälso- och sjukvårdsservice Ansökan om att producera tjänster inom den privata hälso- och sjukvården Toiminta yhden aluehallintoviraston alueella: Alueahallintovirasto. 
Toiminta kahden tai useamman Aluahallintoviraston alueella: Valvira
Privata säkerhetsbranschen (bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet) Näringstillstånd för säkerhetsbranschen, godkännande som ansvarig vårdare Polisen
Företag, bl.a. aktiebolag och andelslag Anmälan om företagets förmånstagare Patent- och registerstyrelsen