En plan gör
din idé synlig

En skriftlig affärsverksamhetsplan hjälper dig att strukturera din affärsidé och berättar om hur du i praktiken ska förverkliga den. Att upprätta en plan och göra en noggrann bedömning av affärsverksamheten är viktigt framför allt för dig själv men du behöver affärsplanen även för finansiärer och affärspartner samt för ansökan om startpeng.

Avsätt tillräckligt med tid till utarbetandet av affärsplanen. Den behöver inte bli klar på en gång utan du kan alltid justera planen senare.

.

En väl utarbetad affärsverksamhetsplan med kalkyler ger utomstående en bild av företagets lönsamhet och framtidsutsikter på et smidigt sätt.  Som blivande företagare kan du med hjälp av planen visa upp redan innan verksamhetens start, att företaget har framgångsmöjligheter även om bokslutsuppgifter ännu fattas. 

Det väsentliga med en affärsverksamhetsplan är inte mängden text och långa svar, utan att du berättar den centrala informationen om företaget och verksamheten, din kompetens samt framtidsplanerna. 

Affärsplanen måste inte utarbetas exakt enligt ordningen i vårt exempel nedan, men kom ihåg att beakta alla nämnda frågor.

  • Företagarens och/eller teammedlemmarnas namn
  • Företagets preliminära namn
  • Företagsadress
  • Huvudsakliga bransch
  • Företagsform eller verksamhetssätt

Beskriv kort din affärsidé på några meningar. Fundera på hur du för första gången berättar om ditt företag för en utomstående. Vilka produkter eller tjänster säljer du? Vem är dina kunder och hur sker försäljningen? 

Kompetensen av företagaren formar ofta grunden till företaget. Personliga egenskaper hos en framgångsrik företagare är bland annat resultatinriktad, omedgörlig och självständig. Om företaget grundas av ett team, beskriv kunskaperna som teamet innehar. Berätta till exempel om du har tidigare erfarenhet av företagande eller om du har avlagt företagarutbildning. Bedöm också din digitala kompetens.  

Vilka delar i din utbildning, din kompetens eller din arbetslivserfarenhet utgör ett stöd till att starta ett företag inom verksamhetsområdet? 

Vilka ytterligare kunskaper behöver du?

SWOT-analysen är ett enkelt men fungerande analyseringsverktyg. Den skildrar affärsidéns, företagarens och företagets interna styrkor (strengths) och svagheter (weaknesses) samt externa möjligheter (opportunities) och hot (threats).  

Styrkor

Hurdan kompetens och styrkor har du? Vad är affärsidéns styrka?

Svagheter

Vilka färdigheter saknar du fortfarande? Vad borde förbättras? Vad är affärsidéns svaga punkt?

Möjligheter

Hur kan du dra nytta av marknadssituationen? Kan du till exempel utnyttja dina nätverk?

Hot

Vilka utmaningar finns i marknaden och ditt företags verksamhetsmiljö?

Vilka produkter eller tjänster erbjuder du dina kunder?  

Till vilket pris säljer du dina produkter eller tjänster? Gör du prissättningen till exempel enligt stycke, timme eller ackordspris? Vad grundar du din prissättning på? 

Hur stor försäljning per dag, vecka, månad eller år strävar du efter? Estimera försäljningen i form av till exempel euro, kundmängden, styckeantalet av produkter eller timantalet av tjänster.  

Kolla in också Säkerhets- och kemikalieverkets sidor Produkter och tjänster cch inlärningsplattformen Känn din produkt.

Vem är dina kunder, dvs. vem säljer du till?

Säljer du till konsumenter eller andra företag?

Ge en allmän beskrivning av en typisk kund.

Namnge de viktigaste kundgrupperna.

Titta på videon Hur hittar jag kunder?

Var finns geografiskt sett de marknader som du riktar dig till?  

Är ditt företag verksamt på den finska marknaden eller har det internationellt potential?   

Hur många potentiella kunder finns på marknaden?  

Hurdan är marknadssituationen, dvs. förfrågan och utbud av produkter och tjänster i din verksamhetsbransch?  

Hur kommer marknaden att utvecklas?  

Hur och varför får ditt företag kunder i marknaden? 

Vilka är dina konkurrenter? Nämn 3–5 av de största konkurrenterna.  

Hur skiljer du dig från andra aktörer i samma verksamhetsområde? Vilka är dina konkurrensfördelar? Kommer du till branschen med något nytt som andra inte erbjuder? Varför köper kunden just från dig? 

Titta på videon Finns det en marknad för mitt företag?

Hur väl känner du till kundernas behov? Har du utrett dina kunders behov? 

På vilket sätt marknadsför du dina produkter eller tjänster? 

Vilka kanaler använder du? 

Hur och var säljer du dina produkter eller tjänster? 

Hur når du dina kunder?  

Hur hittar kunderna dina produkter eller tjänster? 

Varifrån eller på vilket sätt vill kunderna köpa?  

Vilka konkreta mål sätter du för din verksamhet för till exempel de kommande 3–5 åren? Målen kan gälla till exempel omsättningen, mängden av anställda, lönsamheten, företagets position inom marknaden eller kundmängden.  

Kalkylerna i din affärsverksamhetsplan (finansierings-, lönsamhets- och försäljningskalkylerna) hjälper dig att beskriva dina mål också med hjälp av siffror och euro.  

Hurdana risker kan förknippas med din affärsverksamhet? Hur sannolikt är det att riskerna förverkligas? Hur allvarliga är konsekvenserna av riskerna ifråga för din affärsverksamhet? Beskriv hur ditt företag har förberett sig för de identifierade riskerna.  

Företagets verksamhetsställen och placeringsort. 

Vilka inköp och investeringar är nödvändiga för dig i inledningsfasen?  

Vilken är din egen roll i företaget? Kommer du att ha anställda och/eller anlitar du underleverantörer? 

Vilka tillstånd behöver ditt företag? Vilka anmälningar måste man göra till exempel till myndigheterna?  

Hur hanterar du företagets immateriella rättigheter? Till exempel registreringen av företagsnamnet, varumärke, patent eller mönsterskydd.  

Vad behöver du som företagare i form av FöPL, socialt skydd och arbetslöshetsskydd? 

Ska du ansöka om startpeng från arbets- och näringslivsbyrån?

Hur sköter du bokföring och fakturering?

Hur ordnar du finansieringen i början av företagsverksamheten? Behöver du extern finansiering?

Vilka avtal ingår ditt företag (t.ex. hyreskontrakt, avtal om hyrstolsamarbetsavtal, underleverantörskontrakt)? 

Affärsverksamhetsplanen inkluderar finansieringskalkyl, lönsamhetskalkyl, försäljningskalkyl och kassaflödeskalkyl. Texten och kalkylerna formar tillsammans en affärsverksamhetsplan för ditt företag.