Efter varje räkenskapsperiod upprättas ett bokslut

När ditt företags räkenskapsperiod är slut ska ett bokslut om bokföringen upprättas. Syftet med bokslutet är att ge en korrekt helhetsbild av företagets verksamhet. Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut.

Enligt bokföringslagen behöver mikroföretag inte upprätta ett boklsut. Företaget är ett mikroföretag när

  • balansomslutningen är under 350 000 euro
  • omsättningen är under 700 000 euro
  • och företaget har under räkenskapsperioden i genomsnitt högst 10 personer anställda.

En av de ovannämnda begränsningarna kan överskridas.

Det är dock bra att överväga att göra ett bokslut, även om det inte är obligatoriskt. Till exempel finansiärerna kan förutsätta antingen ett preliminärt eller godkänt bokslut som bilaga till finansieringsansökan.

Bokslutet för mikro- och småföretag innehåller resultatkalkyl och balansomslutning samt dess tilläggsuppgifter som tydliggör informationen som resultatkalkylen och balansomslutningen erbjuder. Stora företag ska därtill upprätta en verksamhetsberättelse som bland annat berättar om risker och osäkerhetsfaktorer som riktas mot verksamheten.

Ett bokslut ska alltid dateras och skrivas under. Som enskild näringsidkare, dvs. firmaföretagare, skriver du själv under bokslutet. I aktiebolag och andelslag godkänner den verkställande direktören och styrelsen bokslutet med sin underskrift. I öppet bolag och kommanditbolag skriver de ansvariga bolagsmännen under bokslutet.

Läs mera (på finska) om bokslutet i ABC för bokslut av Taloushallintoliitto.