Tarvitseeko yrityksesi luvan, ilmoituksen tai rekisteröinnin?

Suomessa on elinkeinovapaus eli elinkeinon harjoittaminen ei yleensä edellytä lupaa. Jotkin elinkeinotoiminnot on kuitenkin säädetty luvanvaraisiksi. Selvitä aina ennen yrityksen perustamista

  • tarvitseeko suunnittelemasi toiminta elinkeinolupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä
  • edellyttääkö toiminnan harjoittaminen viranomaisen hyväksymistä tai erityistä ammattipätevyyttä.

Usein luvat ovat määräaikaisia, ja jotkin luvat pitää uusia tietyn ajan kuluttua. Luvan hakeminen on tavallisesti maksullista. Lupia myöntävät kuntien ja kaupunkien viranomaiset, aluehallintovirastot sekä ministeriöt, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut lupaviranomaiset. Joissakin tapauksissa tarvitaan monen eri viranomaisen lupa. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa tarvitaan muun muassa hygieniapassi, anniskelupassi, alkoholin anniskelulupa ja ilmoitukset terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.

Tutustu myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilla eri tuoteryhmien ja kuluttajille suunnattujen palveluiden vaatimuksiin.

Henkilöt Hyväksyminen/pätevyys Organisaatio/viranomainen
Anniskelupaikan vastaava hoitaja tai muu tehtävään nimetty henkilö Alkoholin anniskelupassi Valtioneuvoston toimiluvan tai opetusministeriön järjestämisluvan nojalla ravintolapalvelun koulutusta antavat oppilaitokset
Kiinteistöarvioijat (AKA ja KHK) AKA- ja KHK-koe Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta
Kiinteistönvälittäjät (LKV) LKV-koe Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta
Kuorma- ja linja-autonkuljettajat Kuljettajan ammattipätevyyden hakeminen (vaaditaan ammattipätevyyskoulutus) Ajovarma Oy
Liikenneopettajat Liikenneopettajalupa Traficom, palveluntuottaja Ajovarma Oy
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöt Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt Hakemus toimia laillistettuna/nimikesuojattuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä Valvira
Sähkö- ja hissitöiden johtajat Sähkö- ja hissialan pätevyystodistukset Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
Taksinkuljettajat Taksinkuljettajan ajolupa (edellyttää taksinkuljettajan kokeen hyväksyttyä suorittamista) Kokeet ja hakemukset Ajovarma Oy/lupapäätökset Traficom
Tavarantarkastajat (HTT) HTT-koe Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta
Terveydenhuollon ammattihenkilöt Hakemus toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä Valvira
Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat Ilmoitus itsenäisestä terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta Aluehallintovirasto
Tilintarkastajat HT-tutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot Tilintarkastusvalvonta
Toimijat, jotka tarjoavat kirjanpito- ja veroneuvontapalveluja, yrityspalveluja, oikeudellisia palveluja (pl. Asianajajat), valuutanvaihtoa harjoittavat sekä tavara- ja taidekauppiaat (osa) Ilmoitus rahanpesun valvontarekisteriin Aluehallintovirasto
Tulityöntekijät Tulityökortti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Turvallisuusalalla (yksityisellä) työskentelevät henkilöt, jotka tekevät luvanvaraista työtä Vartijaksi hyväksyminen (vartijakortti)/turvasuojaajaksi hyväksyminen (turvasuojaajakortti)/järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen (järjestyksenvalvojakortti) Poliisilaitos
Vaarallisten aineiden kuljettajat ADR-ajolupa Traficom, ADR-kouluttajat
Vuokrahuoneiston välittäjät (LVV) LVV-koe Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta
Yhteisillä työpaikoilla työskentelevät eri yritysten työntekijät Työturvallisuuskortti työturvallisuuskortti.fi
MUITA LUPIA JA ILMOITUKSIA
Erikoiskuljetukset Erikoiskuljetuslupa Pirkanmaan ELY-keskus
Tiealueella työskentely Työlupa tiealueella työskentelyyn ELY-keskus

Toimiala Lupa/ilmoitus/rekisteröinti Organisaatio/viranomainen
Ajoneuvojen katsastustoiminta Katsastuslupa (toimilupa) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alkoholijuomien anniskelu Alkoholijuomien anniskelulupa Aluehallintovirasto
Alkoholijuomien tukkumyynti Alkoholijuomien tukkumyyntilupa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alkoholijuomien tuonti (anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan haltijat) Ilmoitus toimimisesta maahantuojana Valvira
Alkoholijuomien valmistus Alkoholijuomien valmistuslupa Valvira
Alkoholijuomien vähittäismyynti Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa Aluehallintovirasto
Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu ulkomaanliikenteessä Ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja anniskelusta ulkomaanliikenteessä Valvira
Anniskelualue, mikä ennakkoon hyväksytty AlkoL:n 20 § mukaiseen toimintaan Ennakkoon hyväksytty anniskelualue Aluehallintovirasto
Anniskelupaikan vähittäismyynti Anniskelupaikan vähittäismyyntilupa Aluehallintovirasto
Autokorjaamotoiminta Luvan- ja ilmoituksenvaraiset autokorjaamot Traficom
Autokoulut Autokoululupa Traficom
Elintarvikehuoneistot (ravintolat, kahvilat, myymälät, leipomot, kioskit) Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen
Elintarvikehuoneistot, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä Hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi Sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen
Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla Henkilöliikennelupa Traficom
Hissien huolto- ja korjaustyöt Ilmoitus hissitöistä Tukes
Jalometallituotteiden valmistajat ja myyjät Nimileimahakemus Tukes
Joukkorahoitusta välittävät yritykset Rekisteröityminen Finanssivalvonta
Jätteen ammattimainen kuljettaminen ja välittäminen Hakemus jätteen ammattimaisen kuljettamisen tai välittämisen hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin ELY-keskus
Kaivostoiminta Kaivoslupa, kaivosturvallisuuslupa Tukes
Ympäristölupa Aluehallintovirasto
Kauneushoitolat, parturikampaamot Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta Kunnan terveydensuojeluviranomainen
Kemikaalien valmistus ja maahantuonti Kemikaali-ilmoitus Tukes
Ympäristölupa Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kemikaalien (vaaralliset) käsittely ja varastointi Lupa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle Tukes
Kemikaalien ja nestekaasun (vaaralliset) käsittely ja varastointi Ilmoitus Pelastuslaitos
Kiinteistön- ja vuokravälitystoiminta Kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekistreröinti Aluehallintovirasto
Kullanhuuhdonta Kullanhuuhdontalupa Tukes
Kylmälaiteliikkeet Toimintailmoitus, kylmäalan henkilöpätevyys Tukes
Laboratoriot Laboratoriohyväksyntä Ruokavirasto
Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Löytötavaratoimistot Löytötavaratoimistolupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Maa-aineksen otto Maa-aineslupa, ympäristölupa, vesilupa, maisematyölupa Kunnan vastuuviranomainen
Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi Tukes
Maakaasuputkisto tai tankkausasema sekä maakaasun varastointi Varastointilupa tiettyjen määrärajojen ylittyessä. Koskee myös jalostettua biokaasua. Tukes pääsääntöisesti
Malminetsintä Varausilmoitus, malminetsintälupa Tukes
Matkapalveluyhdistelmiä tarjoavat Ilmoitus rekisteriin vakuudenasettamisvelvollisista Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tilapäinen myyntitoiminta ja kioski- ja kahvilatoiminta maantien levähdys- tai pysäköintialueilla Suostumus tilapäisen myyntitoiminnan harjoittamiseen. Sopimus kioski- ja kahvilatoiminnan harjoittamisesta. Pirkanmaan ELY-keskus
Paloilmaisimien asennus- ja huoltoliikkeet Toimintailmoitus Tukes
Perintätoiminta (toisen lukuun) Rekisteröityminen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päivittäistavarakaupat Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen
Alkoholin vähittäismyyntilupa Aluehallintovirasto
Tupakkatuotteiden myyntilupa Kunnan valvontaviranomainen
Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet, käsisammuttimien tarkastus- ja huoltoliikkeet Toimintailmoitus Tukes
Sijoituspalveluyritykset Toimilupa Finanssivalvonta
Sähkötyöt (asennustyöt ja laitekorjaukset) Ilmoitus sähkötöistä Tukes
Taksiliikenteen harjoittaminen Taksiliikennelupa Traficom
Tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijat: taksiliikenteen harjoittaminen Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta Traficom
Tavaraliikenteen harjoittaminen kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai -yhdistelmällä Tavaraliikennelupa Traficom
Tavaraliikenteen harjoittaminen kokonaismassaltaan yli 2 000 mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai -yhdistelmällä Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta Traficom
Teletoiminta, ohjelmistotoiminta ja maksutelevisiopalvelut Teletoimintailmoitus Traficom
Ohjelmistotoimintailmoitus Traficom
Maksutelevisiopalveluilmoitus Traficom
Teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä riistankäsittelylaitokset Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Ruokavirasto
Vakuutusasiamiehet ja -meklarit (vakuutusedustajat) Rekisteröinti asiamieheksi/rekisteröinti vakuutusmeklariksi Finanssivalvonta
Yksityiset sosiaalipalvelut Lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen/Ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta (muu kuin ympärivuorokautinen) Aluehallintovirasto
Yksityiset terveydenhuollon palvelut Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Toiminta yhden aluehallintoviraston alueella: Alueahallintovirasto. 
Toiminta kahden tai useamman Aluahallintoviraston alueella: Valvira
Yksityiset turvallisuuspalvelut (vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta ja turvasuojaustoiminta) Turvallisuusalan elinkeinolupa, Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen Poliisi
Yritykset mm. osakeyhtiöt ja osuuskunnat Ilmoitus yrityksen edunsaajista kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitus