Suomen Uusyrityskeskukset ry:s integritetspolicy – så här behandlar vi dina personuppgifter

1. Vem är vi och vad är detta för en sida

I den här integritetspolicyn (senare ”policy”) berättar vi om våra, Suomen Uusyrityskeskukset ry:s (senare ”Vi”), principer rörande integritetsskyddet när vi fungerar som registerhållare gällande våra tjänster. Vi är verksamma i Finland med FO-nummer 1099574-2 och vår registrerade hemort är adressen Brädgårdsgatan 10, 00580 Helsingfors.

Enligt EU:s gemensamma dataskyddsförordning ”förordning” vill vi informera användare av våra webbsidor/tjänster samt nuvarande och möjliga samarbetsparter om behandling av personuppgifter i ett kompakt presenterat, i en genomskinlig, lättförståelig form på ett klart och enkelt språk. Din integritetspolicy är viktig för oss och vi måste berätta, hur vi samlar in, behandlar och vid behov överlåter dina personuppgifter. Vårt mål är, att vår webbsida/tjänster är en säker och skyddad omgivning för användare.

Genom att fortsätta använda vår webbsida ger du ditt samtycke till insamling,användning och överlåtelse av dina personuppgifter (tillsammans ”behandling av personuppgifter”) enligt denna policy. Om någonting om våra dataskyddsprinciper förutom uppgifterna nedan väcker frågor, ber vi dig att ta kontakt med oss.

2. Vår kontaktperson i integritetsfrågor

Vår kontaktperson i integritetsfrågor Anna Laaksonen (anna.laaksonen@uusyrityskeskus.fi) svarar på frågor rörande denna policy.

3. Personregister

Vi behandlar dina personuppgifter eventuellt för olika ändamål och därför i olika register.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar

(a) av dig själv eller genom de tjänster du använder
Vi samlar och behandlar personuppgifter som rör dig när du ger dem åt oss genom ditt registrerade användarkonto på webbsidan, fyller i formulär som finns på sidan eller när du annars är i kontakt med oss eller uppfyller våra avtalsskyldigheter. I våra register behandlar vi bland annat följande uppgifter som hör till följande datagrupper: namn, e-postadress, hemort, planering av grundande av företag och arbetssituation.

Från registrerade användare av tjänstens användarkonto samlar vi in de personuppgifter som minst behövs (namn och e-post). Utan de här uppgifterna kan vi inte godkänna registrering på våra sidor eller tillhandahålla dig våra tjänster (”obligatoriska tjänster”). Dessutom kan du frivilligt överlåta åt oss andra personuppgifter genom användarkontot (”frivilliga uppgifter”).

(b) genom att använda kakor
Dessutom använder vi så kallade kakor för att allmänt samla in information som rör din användning av internet. Sådan här information kan till exempel vara IP-adresser, version av webbläsare, antal besök och annan motsvarande information som rör användning av internet och besök på sidan. ”Kakor” är en liten textfil, som sparas på din dators hårddisk. Med kakor kan vi förbättra vår webbsida och erbjuda bättre anpassade tjänster för dina behov, till exempel genom att spara dina favoriter och alltid identifiera dig, när du återkommer till våra sidor. Du kan förhindra sparandet av kakor i sidans kakinställningar eller genom att aktivera inställningarna ifråga på din webbläsare. Observera dock, att genom att inte godkänna kakor kan förhindra din åtkomsten av vissa funktioner på vår sida.

Vi kan använda kakor och annan liknande teknologi också för statistiska syften, som att samla in statistik om webbsidans användning. Syftet med detta är att öka vår förståelse, hur användarna använder webbsidan och å andra sidan förbättra användarupplevelsen. Vi kan till exempel använda
följande externa tjänster som rör kakor:

– Google Analytics, läs mer: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

(c) övrigt
Vi använder också vid behov offentliga källor, så att vi kan försäkra oss till exempel om informationens riktighet och aktualitet. Dessutom har vi i samband med introduktionen av vårt digitala verktyg och med laddning av grundandeguiden med ditt samtycke kunnat lägga till dina uppgifter som mottagare av vårt nyhetsbrev. Det har varit möjligt att ladda ner Grundandeguiden från Suomen Uusyrityskeskus eller Suomen Yrittäjiens sidor.

5. Syftet och rättsgrunder för vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddsförordning i första hand för att tillhandahålla tjänsten och därmed uppfylla avtalet, men också för rapportering/statistik/utveckling/forskning samt information om våra produkter och tjänster. Vi behandlar således information med stöd av följande rättsgrunder: för att uppfylla avtalet, uppfylla våra rättsliga skyldigheter samt på basis av berättigad förmån och samtycke.          

Våra berättigade förmåner rör särskilt ökandet av medvetenheten om våra produkter och tjänster samt utveckling av våra funktioner.

Med ovan nämda rättsgrunder använder vi den information som vi samlat in på våra sidor sammanställd enligt följande:

 • För att garantera, att sidans innehåll visas för dig och din dator i sin mest effektiva form;
 • uppfylla skyldigheter i avtal som gjort upp mellan oss;
 • tillåta dig åtkomst till vår tjänsters interaktiva funktioner när du vill;
 • meddela dig om förändringar i vår tjänst;
 • vår kundtjänst;
 • försäkra, att användarna följer de användningsvillkor som de har godkänt.

Vi samlar in och behandlar bara personuppgifter, som är nödvändiga för upprätthållandet av vår verksamhet och din betjäning (eller din organisation).

Vi kan överlåta personuppgifter för andra parter:

 • med ditt samtycke till annat nyföretagarnätverk;
 • för att tilhandahålla vår tjänst och således i den omfattning som uppfyllandet av avtalet kräver;
 • när vår samarbetspartner (till exempel IT-stöd) behandlar personuppgifter åt oss och enligt våra instruktioner i våra uppdrag (vi förbinder alla våra parter till motsvarande praxis som vi har);
 • anonymiserad for forskingsanvändning; samt dessutom 
 • när vi bedömer, att överlåtelse är nödvändigt bl.a. för att förverkliga våra rättigheter, försäkra säkerheten eller för att till exempel svara på myndighetsbegäran.
  Vi kan också överlåta dina uppgifter med ditt samtycke till andra parter.
  Dina uppgifter överförs inte av oss utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Överföring av uppgifter på internet

Tyvärr är överföring av uppgifter på internet inte helt säkert. Därför svarar du för dina gjorda dataöverföringar själv. När vi har mottagit dina uppgifter tillämpar vi stränga förfaranden och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörigas åtkomst till dina uppgifter. Vi kan dock inte garantera att de uppgifter du har gett oss är helt skyddade från missbruk av tredje parter. När du har fått åtkomst till sidans bestämda funktioner, har du ansvar för att bevara de identifikationskoder som rör åtkomsten hemliga. Vi förutsätter, att du inte avslöjar identifikationskoder för någon.

8. Externa tjänster

Vi kan använda applikationer och innehållshanteringssystem från tredje parter i vissa delar på vår webbsida. När du använder sådana applikationer eller innehållshanteringssystem, kan tredje parterna ifråga få dina personuppgifter t.ex. när du är inloggad till vederbörande tjänster.

9. Förvaring av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt varje användningsändamål och bara under användningen. Vi vill påminna, att de lagenliga skyldigheter som förbinder oss kan förutsätta förvaring av uppgifter också efter att avtalet mellan oss har löpt ut. Dessutom är det bra att komma ihåg, att vi vid behov kan förvara väsentliga uppgifter för statistiska syften så, att kunden inte direkt eller indirekt kan identifieras.

10. Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du:

 • rätt att få åtkomst till dina personuppgifter: genom ditt användarkonto kan du granska den största delen av de uppgifter som du överlåtit åt oss, men kan dessutom vara i kontakt med oss och granska, vilka andra uppgifter som man möjligen har sparat om dig;
 • rätt att korrigera uppgifter: du kan korrigera de uppgifter som du har överlåtit åt genom ditt användarkonto oss till att bli rätta och aktuella, men om du inte själv kan korrigera de uppgifter du själv vill, kan du ta kontakt med oss och begära, att felaktiga uppgifter korrigeras;
 • rätt att få uppgifter borttagna: om användningssyftet är avslutat, tar vi bort dina uppgifter och du har rätt att också kräva detta av oss;
 • rätt att begränsa behandlingen: du kan ta kontakt med oss och inom lagstiftningens ramar begränsa behandling av dina personuppgifter;
 • rätt att göra invändningar: vi har skapat mekanismer, med vilka användarna kan göra invändningar på behandling av sina personuppgifter inom lagstiftningens ramar och till exempel fritt avbryta sitt tidigare givna samtycke dock med hänsyn till, att vi inte kan påverka tredje parters tjänster; och
 • rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat: du kan ta kontakt med oss, om du behöver dina uppgifter i andra system än vårt och vi försöker ge uppgifterna så, att de kan överföras till det andra systemet.

Observera för allt ovanstående att dina rättigheter kan vara begränsade för sådana personuppgifter, som;

 • är nödvändiga för att genomföra definierade användningssyften definierade i denna praxis;
 • vars förvaring lagen kräver; eller för vilka
 • vi också har andra skyldigheter (till exempel rörande myndighetsreglering).

Fastän vi i alla avseenden strävar efter att fungera enligt dataskyddslagstiftningen, kan du vid behov ta kontakt med vår kontaktperson eller överklaga till tillsynsmyndigheten ifråga (se mer http://tietosuoja.fi).

11. Övrigt

Vi utnyttjar också dina personuppgifter automatiskt för att försäkra kvaliteten på våra funktioner (bl.a. inriktning av vår kommunikation). Vi tar dock inte några enskilda beslut på basis av dina personuppgifter.

12. Länkar och andra webbsidor

Denna policy rör inte tredje parters webbsidor (trots möjliga länkar), därför att vi inte kan påverka sådana webbsidor eller deras dataskyddsförfaranden.

13. Uppdateringar av policy

Vi granskar regelbundet denna policy och publicerar möjliga uppdateringar på den här sidan. Innehållet i denna policy uppdaterades senast 10.11.2021.