07.10.2022 | Piia Malmberg

Uusyrityskeskuksilla merkittävä rooli yrittäjyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa

Suomen Uusyrityskeskusten verkostoon kuuluvia Uusyrityskeskusten toimitusjohtajia sekä uusyritystoiminnasta vastaavia kokoontui 5.-6.10.2022 johdon seminaariin Helsinkiin. Seminaarin keskeinen havainto oli, että Uusyrityskeskuksissa tehdään merkittävää ja tärkeää työtä monesta eri näkökulmasta.

Seminaarissa kuultiin runsaasti mielenkiintoisia puheenvuoroja yrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. VTT:n johtava asiantuntija Timo Aro esitteli tänä vuonna tekemänsä Uusyrityskeskusten vaikuttavuustutkimuksen tuloksia. Vaikuttavuustutkimuksen tulokset ovat hyviä: Uusyrityskeskusten tekemä työ on merkittävää erityisesti uusyritysperustannalle. Uusyrityskeskusten kautta perustetaan vuositasolla noin 7 000 uutta yritystä ja 9 000 uutta työpaikkaa. Lähes neljä viidestä yrityksen perustaneesta pitää Uusyrityskeskuksesta saamaansa apua merkityksellisenä.

EK:n johtava asiantuntija ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jari Huovinen kertoi puheenvuorossaan yrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista haasteista. Yksi haaste liittyy siihen, että työnantajayritysten määrä on laskussa. Uusyrityskeskusten vaikuttavuustutkimuksen mukaan Uusyrityskeskusten kautta perustetuissa yrityksissä työnantajayritysten osuus kasvaa perustamishetkestä. Lisäksi merkittävä osa, lähes kolme neljästä, ennakoi liikevaihdon kasvua tulevina vuosina. Uusyrityskeskusten kautta syntyy siis sekä kasvua että työpaikkoja, ja Uusyrityskeskusten rooli kehittämispolkujen ja kasvun osoittajana sekä kasvupotentiaalin tunnistajana tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa.

Seminaarissa järjestettiin myös johdon katselmus ja käytiin läpi sisäisten auditointien tuloksia sekä toimintatilastoja. Uusyrityskeskusten toiminta on ISO 9001-sertifioitua ja laatusertifiointi tukee laadukasta työskentelytapaa. Toimintatilastojen perusteella Uusyrityskeskuksien markkinaosuudet perustetuista yrityksistä vaihtelevat voimakkaasti alueittain, ja yleensä markkinaosuudet ovat suurempia suurten kaupunkien ulkopuolella. On myös huomattava, että iso osa perustetuista yrityksistä (y-tunnuksista) on myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, ja se vaikuttaa tilastoihin joskus paljonkin. Poikkeuksetta ympäri Suomea Uusyrityskeskusten asiakastyytyväisyys oli erittäin korkealla tasolla, keskiarvon ollessa noin 4,7 (asteikolla 1-5). Asiakkaat ovat siis erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Seminaarissa kiinnitettiin huomiota siihen, että asiakkaat eivät useinkaan tiedä Uusyrityskeskusten toiminnan olevan täysin maksutonta ja tätä pitää korostaa viestinnässä jatkossa. On myös havaittu, että erilaiset hankkeet lisääntyvät paikallis- ja aluetasolla ja yhteistyötä tehdään niidenkin merkeissä laajalti esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Markkinaehtoisuus ja kilpailu lisääntyy esimerkiksi palvelusetelien muodossa, ja vastuullisuusnäkökulmat painottuvat toiminnassa jatkuvasti enemmän.  Myös omistajanvaihdosasioissa ja niihin herättelyssä Uusyrityskeskukset ovat keskeisessä asemassa. On vaarana, että vuositasolla noin pari tuhatta yritystä joutuu lopettamaan, jos jatkajaa ei löydy. Onkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, että myös yritysoston kautta voi alkaa yrittäjäksi – tällöin ostaa yleensä myös esimerkiksi valmiit asiakkuudet, jotka ovat kilpailutilanteessa erittäin arvokkaita.

Verkostossa on huomioitu, että maahanmuuttajataustaiset alkavat yrittäjät ovat lisääntyneet neuvonnassa erityisesti isoilla paikkakunnilla – pian joissakin kaupungissa maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä ylittää jopa 50 %. On myös havaittu, että maahanmuuttajataustaiset yritykset työllistävät nopeasti erityisesti muita maahanmuuttajia – maahanmuuttajien yritysneuvontaan panostaminen on siis tärkeää paitsi osallistavasta, myös työllistävästä näkökulmasta.

Paljon puhuttiin myös muuttuvasta kuntien roolista muun muassa hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Kuntien rahoituspohja muuttuu voimakkaasti verotulojen ollessa jatkossa aiempaakin merkittävämmässä roolissa ja elinkeinoasiat kunnissa tulevat korostumaan. Uusyrityskeskuksissa on paikallisella tasolla tärkeä rooli elinkeinoasioissa – asiantuntemusta yrittäjyydestä löytyy runsaasti. Verkoston asiantuntijat ovatkin kuntien ja alueiden tärkeimpiä yhteistyökumppaneita elinkeinoasioihin liittyen.

Uusyrityskeskuksilla on siis todella iso rooli yrittäjyyteen ja heikentyvään taloustilanteeseen liittyvien kompleksisten haasteiden ratkaisemisessa. Keskeistä onkin, että vaikka palveluverkosto yrittäjyyteen liittyvissä asioissa voi monessa kohtaa olla vähän hajanainen, niin Uusyrityskeskusten on tärkeää olla yhtenäisiä, sillä visiomme on yhteinen: tehdä yrittäjyyden unelmista onnistumisia.

Uusyrityskeskuksissa tehty työ on todella merkityksellistä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. On hienoa nähdä, kuinka innokkaasti Uusyrityskeskuksissa eri puolilla Suomea halutaan ratkaista yrittäjyyteen liittyviä haasteita, sekä laajassa kuvassa että paikallisella ja yksilön tasolla.

Piia Malmberg
Kirjoittaja on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja.