02.12.2022 | Mikko Ojala

Räjähdealan yritysten lainsäädännölliset velvoitteet

Louhintatöitä tekevät toimijat Suomessa

Kun toiminnanharjoittaja Suomessa aloittaa louhinta-alan työt, tarvitsee toimija räjähteiden määräaikaisen siirtotodistuksen, jotta yritys voi ostaa räjähteitä toimintaansa varten. Lisäksi pitää olla mietittynä, tarvitaanko työmaalla räjähteiden varastointia ja missä laajuudessa vai tuodaanko työmaalle aina päivän käyttötarve aamusta ja viedään tarvittaessa ylimäärä pois varastoon työpäivän jälkeen.

Räjähteiden hankkimista varten joutuu toiminnanharjoittaja tekemään Tukesille rekisteröinti-ilmoituksen räjähteiden siirtotodistusta varten

Tukes myöntää siirtotodistuksen räjähdealalla toimivalle toiminnanharjoittajalle

 • jolla on kemikaaliturvallisuuslain mukaisesti oikeus hankkia räjähteitä ja
 • jonka rekisteröity toimiala tai sivutoimiala liittyy räjähdealaan
 • joka on tehnyt Tukesille ilmoituksen rekisteröintiä varten.

Siirtotodistuksesta peritään maksu Tukesin hinnaston mukaisesti.

Räjähteiden hankintaan on kemikaaliturvallisuuslain mukaan oikeutettu:

 • se, jolla on räjähteiden valmistuslupa
 • se, jolla on räjähteiden varastointilupa
 • se, jolla on muu oikeus varastoida räjähteitä kaupan yhteydessä, kuten ampuma-aselain mukainen lupa ampuma-aseiden patruunoiden kauppaan
 • räjäytys- ja louhintatöitä tekevä liike, jonka palveluksessa on panostaja, joka vastaa räjähteistä, ja jolla on voimassa oleva panostajan lupakirja.

Tukesille tehtävässä rekisteri-ilmoituksessa pitää antaa Suomessa tai ETA-alueella tapahtuvaa siirtoa varten täytettävässä lomakkeessa mainitut tiedot. Näitä ovat mm. toiminnanharjoittajan Y-tunnus, joka vaaditaan myös panostuspalveluja tarjoavalta yksityiseltä panostajalta. Siirtotodistus voidaan myöntää ainoastaan Suomessa räjähdealalla toimivalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka rekisteröity toimiala tai sivutoimiala liittyy räjähdealaan.

Kansallinen määräaikainen siirtotodistus on samalla todistus räjähteiden hallussapito-oikeudesta, koska siirtotodistuksen saamisen edellytyksenä on toiminnanharjoittajan selvitys siitä, että heille voi luovuttaa räjähteitä ja ovat siten myös niiden hallussa pitoon oikeutettuja.

Bulkkimaisten louhintaräjähteiden osalta ei siirtotodistusta vaadita siirtojen osalta silloin, kun kyse on emulsioräjähteen ei-räjähtävien lähtöaineiden teollisuuskemikaalisäädösten mukaisesta tuotteesta.

Räjähteitä Euroopan talousalueen ulkopuolelta hankkivat räjähdealan toimijat

ETA-alueen ulkopuolelta tuotavat räjähteet tarvitsevat Tukesin maahantuontiluvan. Maahantuontilupa­vaatimus koskee siviiliräjähteitä ja pyroteknisiä tuotteita mukaan lukien ilotulitteet.

Luvan saamisen edellytyksenä on selvitys maahantuotavista tuotteista, käyttötarkoituksesta, määrästä, vaarallisuusluokasta ja varastoinnin järjestelyistä. Kuljetusta ja maahantuontia valvovat tulli ja poliisi.

Lomakkeessa on täyttöohjeet ja täytetty hakemus lähetetään Tukesiin joko perinteisellä postilla tai sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi

Räjähteiden siirto Suomen ja ETA-alueeseen kuuluvan maan välillä (vanha menettely)

Räjähteiden siirto Euroopan unionin alueella vaatii räjähteiden vastaanottajalta räjähteiden kansainvälisen siirto­todistuksen. Siirto tulee hyväksyttää vastaanottajamaan, kauttakulkumaiden ja lähtömaan toimivaltaisilla viranomaisilla. Tukes voi antaa siirtotodistuksen monikertasiirtona tai kertasiirtona. Siirtotodistus annetaan määräaikaisena, ja sen voimassaoloaika on enintään 2 vuotta. Kun räjähdesiirto päättyy Suomeen, räjähteiden vastaanottaja toimittaa siirtoilmoituksen Tukesille siirtotodistuslomakkeella. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

 • räjähteiden lähettäjän, vastaanottajan ja siirron järjestäjien nimet ja osoitteet
 • räjähteiden määrät
 • räjähteiden kauppanimet, kuvaukset, käyttötarkoitukset ja YK-numerot
 • räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot, jos räjähteet luovutetaan ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan talousalueella
 • kuljetustapa ja -reitti sekä rajanylityspaikat Euroopan talousalueella
 • kerta- vai monikertasiirto
 • haluttu voimassaoloaika, maksimi on 2 vuotta hyväksynnästä.

Kansainvälisen siirron rekisteröinti-ilmoitukseen käytetään EU:ssa käyttöön määrättyä lomaketta Räjähdystarvikkeiden kuljetus yhteisössä. EU on asettanut lomakkeelle tietyt tekniset vaatimukset, minkä vuoksi Tukesin verkkosivuilla oleva lomake ei ole ladattavissa ilmoituksen sähköistä käsittelyä varten, vaan voit tilata Word-lomakepohjan Tukesista. Lomakepohjan voi täyttää tietokoneella. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla tai jos se ei onnistu, perinteisellä kirjepostilla Tukesiin.

Räjähteiden siirto Suomen ja ETA-alueeseen kuuluvan maan välillä (uusi sähköinen menettely)

Räjähteiden sähköinen siirtotodistusjärjestelmä SCEPYLT (räjähteiden valvonta- ja suojausjärjestelmä terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi) otettiin käyttöön Suomessa tammikuussa 2020. Järjestelmä korvaa vanhan paperisen räjähteiden kansainvälisen siirtotodistuksen niissä tapauksissa, kun räjähteiden siirto tapahtuu kokonaan järjestelmään liittyneiden maiden alueella. Muussa tapauksessa käytetään vanhaa siirtomenettelyä.

SCEPYLT-siirtotodistusmenettelyä voi käyttää, jos räjähteiden siirto tapahtuu ainoastaan seuraavien maiden alueella:

Portugali, Espanja, Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Saksa ja Suomi.

Sähköinen siirtotodistusmenettely toimii siten, että räjähdelähetyksen vastaanottaja lähettää siirtotodistuslomakkeella maansa toimivaltaiselle viranomaiselle samat tiedot siirrosta kuin tähänkin saakka joko postitse tai sähköpostitse. Jos siirto päättyy Suomeen, voi vastaanottaja Suomessa pyytää tietokoneella täytettävän Word-lomakepohjan Tukesista. Se tulee lähettää täytettynä takaisin Tukesiin joko sähköpostilla tai jos se ei onnistu, niin perinteisellä kirjepostilla.

Viranomainen vie tämän jälkeen tiedot SCEPYLT-järjestelmään ja käynnistää viranomaishyväksynnän räjähdelähetyksen siirtoon liittyvien maiden kesken.

Lähettäjämaan viranomainen tulostaa siirtotodistuksen ja lähettää sen vastaanottajalle. Alkuperäinen viranomaistulostus tulee olla siirtojen mukana (ei kopioita), joten asiakirjan säilytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kirjanpitovelvoite

Jos luovutat räjähteitä, sinun on pidettävä siitä kirjaa.

Räjähteiden siirtoon liittyen räjähteiden valmistukseen, varastointiin, käyttöön siirtoon tai kauppaan oikeutetun yrityksen tai henkilön, eli räjähdealan yrityksen, on pidettävä yllä tiedostoa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

•    saapuneet räjähteet ja niiden lähettäjien nimet

•    lähetetyt räjähteet ja niiden vastaanottajien nimet ja siirtotodistusten numerot

•    varastossa olevat räjähteet

•    omassa toiminnassa käytetyt räjähteet.

Tiedosto on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui. Tiedosto on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Mikko Ojala
Kirjoittaja toimii ylitarkastajana Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ammattilaistuotteet-ryhmässä.