01.03.2022 | Maria Havia

Ota riskit haltuun heti yritystoiminnan alkuvaiheessa

Ensimmäinen sääntö yrittäjälle: hyväksy ajatus, että omalle yritykselle voi sattua jokin vahinko. Ja varaudu siihen jo etukäteen. Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin. Vakuutukset ovat siihen tärkeä keino.

Riskienhallinta lähtee sen tarkastelemisesta, millaisia vahinkoja yritykselle ja yrittäjälle voi ylipäänsä sattua. Sen jälkeen on pohdittava, millä toimenpiteillä riskejä voi pienentää. Sellaiset riskit, joista ei itse selviydy, kannattaa siirtää vakuuttamalla vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Riskien analysoinnissa pääsee pitkälle maalaisjärjen käytöllä.

Vahinkoihin varautumista on syytä miettiä kolmella tasolla, joita ovat yrittäjän oma talous, yrityksen talous ja yritystoiminnan jatkuvuus. Näistä jokaiseen on oltava suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös pahin eli katastrofitilanne.

Vakuutusturva on keskeinen osa riskienhallintaa. Riskit kannattaa kartoittaa ja etsiä niihin sopivimmat ratkaisut yhdessä vakuutusalan ammattilaisen kanssa.

Yrittäjä, älä unohda itseäsi

Lukumäärällisesti eniten yrityksille tapahtuu henkilö- ja liikennevahinkoja. Valtaosa niistä on onneksi lieviä. Yrittäjät muistavat yleensä varautua omaisuusriskeihin. Läppärit, kännykät ja varasto vakuutetaan kattavasti – ja autot usein kaikista kattavimmin.

Yrittäjän oma turva sen sijaan jää huonommalle tolalle. Yrittäjän suurin riski on käytännössä yrittäjä itse. Jos hänelle käy jotain, onko siihen varauduttu? Henkilövahinkojen seuraukset ovat usein paljon suuremmat ja niiden vaikutukset laajempia kuin omaisuusvahingoissa.

Yrittäjän sairastuessa lyhytkin poissaolo merkitsee helposti merkittävää tulojen menettämistä. Entä jos sairastuminen vie työkyvyn kokonaan? Varsinkin pienessä yrityksessä pienikin vahinko voi jo heikentää maksuvalmiutta.

Yrittäjällä itsellään on usein yrityksen huonoin vakuutusturva. Ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutus, joka on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se on otettava, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Yrittäjän on hyvä miettiä myös tapaturma-, sairaskulu-, työkyvyttömyys- ja henkivakuutuksia. Oma vakuutusturva kannattaa pitää vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin mitä laki vaatii työntekijöille.

Työllistävän yrityksen on pakko ottaa henkilöstölleen lakisääteiset tapaturma-, ryhmähenki- ja TyEL- eli työeläkevakuutukset.

Turvaa liiketoiminnan jatkuminen

Vapaaehtoisista vakuutuksista yrityksille erityisen hyödyllisiä ovat omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutukset.

Ensiksi mainitulla voi varautua muun muassa tulipaloihin, vuotoihin, ilkivaltaan ja murtoihin. Vastuuvakuutuksilla puolestaan saa turvaa sen varalle, jos yrityksen toiminnasta tai tuotteista aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Keskeytysvakuutus on keskeinen turva yritystoiminnan jatkumisen kannalta. Sen avulla voi paikata tulojen menetykset, joita esimerkiksi omaisuusvahingosta seuraa. Vakuutus auttaa vaikkapa siirtämään toiminnan väliaikaisesti toisiin tiloihin vahingon satuttua. Keskeytysvakuutuksesta on sitä enemmän hyötyä, mitä riippuvaisempi yritys on omasta toimitilastaan.

Säännöllinen tarkistus paikallaan

Vakuutusturvan kattavuus pitää miettiä oman talouden ja kassan kannalta.

Usein jos rahaa on vähän, yrittäjälle tai yritykselle ei oteta niin kattavaa vakuutusturvaa. Toisaalta jos kassatilanne on tiukka, pienikin vahinko voi aiheuttaa merkittäviä maksuvaikeuksia. Tällöin hyvä vakuutusturva on tarpeen.

Riskienhallinta ei ole vain juttu, joka tehdään kerran yritystoiminnan alkaessa, vaan se on jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa. Erilaisia riskejä tarkastelemalla ja niistä koituvia seurauksia arvioimalla yritys voi varautua uhkatekijöihin sopivimmalla tavalla.

Muutokset yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä voivat merkittävästi muuttaa yrityksen toimintaan liittyviä riskejä. Tästä syystä yrityksen kannattaa tasaisin väliajoin kartoittaa riskejä, miettiä tulevien muutoksien vaikutuksia ja varmistaa, että riskeihin on varauduttu riittävästi.

Sopimukset kuntoon

Kannattaa muistaa, etteivät vakuutuksetkaan kata kaikkea. Vakuutusten sisältöön kannattaa tutustua huolellisesti, jotta vahinkotilanteessa ei tule ikäviä yllätyksiä.

Muista riskienhallintakeinoista korostuu erityisesti sopimusten merkitys. Yrityksen sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Kun yritys myy yritykselle, sopimalla pystyy rajaamaan omia vastuita.

Osakeyhtiölle tärkeä on myös osakassopimus, kun osakkaita on vähintään kaksi. Tavallisesti sopimuksessa esimerkiksi rajoitetaan osakkaan mahdollisuutta luovuttaa osakkeita muille kuin yhtiöön jääville osakkeenomistajille. Siitä on siis apua silloin, kun joku osakkaista jättää yhtiön.

Keskustele yrityksesi riskeistä asiantuntijan kanssa

Asiantunteva riskienhallinnan kumppani tukee yritystä liiketoiminnan alkaessa ja sen kehittyessä. Ajan tasalla oleva todellisiin riskeihin perustuva vakuutusturva mahdollistaa keskittymisen yrittämiseen. Me Fenniassa autamme mielellämme yrityksesi kaikissa vaiheissa. Varaa verkkotapaaminen yrityksesi riskien läpikäymiseksi tai ota yhteyttä puhelimitse 010 503 8818.

Maria Havia
Kirjoittaja toimii kumppanuuspäällikkönä Fenniassa.