24.05.2021 | Jenni Mutka

Yrittäjä, tunne tuotteesi!

Miten yritys voisi osoittaa asiakkaalleen olevansa vastuullinen ja tuntevansa tuotteitaan koskevat vaatimukset? Miten yritys voisi erottua kilpailijoistaan? Me Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, Tukesissa, olemme kehittäneet tähän ratkaisun.

Tunnen tuotteeni -tenteillä yritys voi testata omaa tuoteturvallisuuden tuntemustaan sekä osoittaa sen asiakkailleen ja yhteistyötahoilleen. Tenttejä suorittamalla yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -merkin sekä markkinointipaketin, joiden avulla yritys voi myös erottua kilpailijoistaan.

Tentit on kehitetty etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä silmällä pitäen, mutta ne soveltuvat kaikille kulutustavaroita valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille. Ne sisältävät turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmien osaamisen arviointia sekä tuotekohtaisten vaatimusten tuntemista.

Tentit ovat osa Tunnen tuotteeni -kokonaisuutta, johon tulee kuulumaan myös oppimisympäristö. Yhdessä ne kannustavat yrityksiä vastuulliseen toimintaan sekä oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmän käyttäminen on yrityksille vapaaehtoista ja maksutonta, ja sen voi ottaa osaksi yrityksen osaamisen kehittämistä.

Yritykset voivat osallistua oppimisympäristön kehittämiseen. Tukesille voi lähettää palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä toiveita oppimismateriaalista osoitteeseen tunnentuotteeni@tukes.fi.

Tentti tentiltä kohti merkkiä

Tunnen tuotteeni -tentit koostuvat osatenteistä, joiden kautta kuljetaan kohti Tunnen tuotteeni -merkin suorittamista.

Tentit alkavat kaikille yhteisillä yleisen laadunhallinnan ja roolin tunnistamisen tenteillä, joissa yritys osoittaa, että se huomioi toiminnassaan asianmukaisesti laadunhallintaan liittyvät kysymykset ja tuntee roolinsa tuotteidensa jakeluketjussa.

Laadunhallinnan ja roolin tunnistamisen jälkeen matka jatkuu tuoteryhmäkohtaisiin tentteihin, joiden sisältö riippuu siitä toimijaroolista, jonka yritys itselleen on tunnistanut. Suorittamalla myös tuoteryhmätentin hyväksytysti yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -merkin sekä markkinointipaketin ja yrityksen nimi julkaistaan merkin suorittaneiden yritysten listassa Tunnen tuotteeni -sivustolla.

Kaikkia merkkiin vaadittavia tenttejä ei tarvitse suorittaa kerralla, vaan ne voi tehdä yksitellen ja tenttien välissä esimerkiksi tutustua seuraavan tentin teemaan kaikessa rauhassa ennen tentin tekemistä. Jos tentti ei syystä tai toisesta mene läpi, kahden viikon kuluttua voi yrittää uudelleen, eikä yrityskertoja ole rajattu.

Imagona vastuullisuus

Tunnen tuotteeni -kokonaisuus on työväline yrityksen toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuus erottua kilpailijoista. Vastuullinen toiminta tukee yrityksen imagoa ja hyvä maine asiakkaiden silmissä kasvaa.

Vaaralliseksi todettujen tuotteiden poistaminen markkinoilta voi tulla yritykselle kalliiksi. Kun yritys on huolehtinut tuoteturvallisuusasiat kuntoon ja varautunut asioihin etukäteen, se osaa kiinnittää huomiota valikoimassa mahdollisesti oleviin vaatimustenvastaisiin tuotteisiin.

Tunne asiakkaasi ja tuotteesi

Asiakkailla on usein rajallinen valikoima keinoja arvioida tuotteiden turvallisuutta kuluttajina. Vaatimukset tunteva kuluttaja on asiantuntevampi asiakas, joka osaa vaatia tuotteilta turvallisuutta ja tietää, millaisesta tuotteesta kannattaa maksaa.

Tunnen tuotteeni -merkki on selkeä viesti asiakkaille siitä, että yritys tuntee tuotteitansa koskevat vaatimukset ja huomioi liiketoiminnassaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Jenni Mutka
Kirjoittaja toimii ylitarkastajana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kuluttajatuotteet-ryhmässä.